برای ارتباط با حوزه اداره کل توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان استثنایی ، فرم ارتباط با ما به آدرس  http://csdeo.ir/relation  را با دقت تکمیل نمایید . 

نکته مهم : نوع درخواست را حتما ارتباط با اداره کل توسعه مدیریت و پشتیبانی انتخاب نمایید . 

پس از ثبت فرم به شما کد رهگیری داده می شود. شما میتوانید نتیجه درخواست خود را از با کلیک اینجا، پیگیری نمایید . لطفا در حفظ و نگهداری کد رهگیری خود کوشا باشید.

 

تلفن اصلی سازمان :  66970455 شماره داخلی دوایر از لیست ذیل قابل دریافت می باشد :

 

اتاق :  مستقیم داخلی
دفتر مدیر کل توسعه مدیریت و پشتیبانی 66971428 1264
1266
1265
ذیحساب 66970824 1266
کارشناس امور حقوقی   1118
رئیس اداره دریافت و پرداخت 66971636 1262
کارشناس مسئول امور مالی 1261
کارشناس صدور و پیگیری چک 1263
اداره دفترداری و تنظیم حساب ها 66970862 1271-1272
1334
امین اموال   1142
رئیس بودجه و حسابداری 66970761 1270
کارشناس بودجه و تشکیلات 1135
رئیس اداره اعتبارات و تعهدات   1269
رئیس امور اداری 66953306 1029-1107
کارشناس منابع انسانی   2000
کارگزینی و رفاه 66953306 1030
1026
1054
دبیرخانه 66970778 1338
1337
رئیس اداره پشتیبانی، چاپ و انتشارات 66971324 1064
رابط سازمان پژوهش 1020
تدارکات   1023
1000
1001
چاپخانه بریل   1221-1248
مصحح بریل 1059
مصحح بریل 1226
مناسب سازی بریل 1028
استودیو   1247
نقلیه   1021
تاسیسات   1250
آبدارخانه طبقه دوم   1300
آبدارخانه طبقه همکف 1031
نگهبانی   1201