لیست اخبار صفحه :1
در اختیار قرار دادن منابع مالی لازم برای ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنایی به شهرداری های سراسر کشور در قانون بودجه سال 1402

در اختیار قرار دادن منابع مالی لازم برای ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنایی به شهرداری های سراسر کشور در قانون بودجه سال 1402

بر اساس بند "د" تبصره ۵ قانون بودجه ۱۴۰۲ و در جهت اجرایی سازی ماده ۵ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، وظیفه ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنایی به شهرداری ها واگذار و در این راستا منابع مالی لازم نیز در قالب انتشار اوراق مالی در اختیار شهرداری های کشور قرار گرفته که با هماهنگی وزارت کشور باید در این خصوص اقدام شود.