لیست اخبار صفحه :1
در اختیار قرار دادن منابع مالی لازم برای ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنایی به شهرداری های سراسر کشور در قانون بودجه سال 1402

در اختیار قرار دادن منابع مالی لازم برای ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنایی به شهرداری های سراسر کشور در قانون بودجه سال 1402

بر اساس بند "د" تبصره ۵ قانون بودجه ۱۴۰۲ و در جهت اجرایی سازی ماده ۵ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، وظیفه ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنایی به شهرداری ها واگذار و در این راستا منابع مالی لازم نیز در قالب انتشار اوراق مالی در اختیار شهرداری های کشور قرار گرفته که با هماهنگی وزارت کشور باید در این خصوص اقدام شود.

صد و شصت و نهمین شماره نشریه تعلیم و تربیت استثنایی منتشر شد

صد و شصت و نهمین شماره نشریه تعلیم و تربیت استثنایی منتشر شد

صد و شصت و نهمین شماره نشریه تعلیم‌وتربیت استثنایی با مقالاتی درزمینه روایت درمانی برای مادران دارای کودکان کم‌توان ذهنی، روان‌درمانی پویشی برای مادران دارای فرزند طیف اوتیسم، پیشگیری از مشکلات هیجانی و رفتاری کودکان، اختلال‌های رفتار مخرب در دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی، اثربخشی درمان شناختی- رفتاری برای مادران دارای فرزند با اختلال طیف اوتیسم، آمادگی جسمانی کودکان و نوجوانان کم‌توان ذهنی و اثربخشی طرح‌واره درمانی برای مادران دارای کودک با اختلال طیف اوتیسم منتشر شد.

ساماندهی نیروی انسانی‌‌ از  اولویت‌های آموزش  و پرورش استثنایی در راستای پروژه مهر است

ساماندهی نیروی انسانی‌‌ از  اولویت‌های آموزش  و پرورش استثنایی در راستای پروژه مهر است

مدیرکل توسعه مدیریت  و پشتیبانی سازمان  آموزش و پرورش استثنایی در گردهمایی رؤسای ادارات آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: ساماندهی نیروی انسانی‌‌ از  اولویت‌های آموزش  و پرورش استثنایی در راستای پروژه مهر است.